Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

28-02-2020
УО на ОПИК кани желаещите да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК

26-02-2020
От подадените 17 броя проектни предложения, предложени за финансиране са общо 14 броя проекти на кандидати. Предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 16 451 397,29 лева.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

18-02-2020
Стартира изпълнението на одобрените проекти по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е от над 143 млн. лв.

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

13-02-2020
УО на ОПИК кани желаещите да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Виж всички

Актуални процедури

BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

УО на ОПИК 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

УО на ОПИК кани ИАНМСП да представи проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на ИАНМСП

BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

672322191.10

Евро договорени средства

222560000.00

Евро изплатени средства

1460

Подкрепени предприятия

431

Успешно приключени проекти