Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Държавни помощи

„Обобщаващи таблици с размера на предоставената държавна помощ  (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора)". 


Процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“