Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

Избрани са финансови посредници за изпълнението на Фонд за ускоряване и начално финансиране

16-08-2018
Избрани са финансови посредници за изпълнението на Фонд за ускоряване и начално финансиране

Въвеждане на нова функционалност в системата ИСУН 2020

01-08-2018
Въвеждане на нова функционалност в системата ИСУН 2020

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

25-07-2018
Списъкът се публикува на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г.