Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

28-02-2020
УО на ОПИК кани желаещите да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК

26-02-2020
От подадените 17 броя проектни предложения, предложени за финансиране са общо 14 броя проекти на кандидати. Предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 16 451 397,29 лева.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

18-02-2020
Стартира изпълнението на одобрените проекти по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е от над 143 млн. лв.

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

13-02-2020
УО на ОПИК кани желаещите да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“