Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани новини

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

27-04-2017
Представянето на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. беше основната тема на проведеното информационно събитие от Управляващият орган на програмата, което се състоя във Висшето училище по застраховане и финанси.

10 млн. евро допълнително за финансиране на микро и малки предприятия за внедряване на иновации предлага УО на ОПИК

27-04-2017
УО на ОПИК ще предложи на предстоящото Четвърто официално заседание на Комитата за наблюдение на оперативната програма да бъде взето решение за увеличаване на бюджета по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с 10 млн.евро.

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

27-04-2017
УО на ОПИК 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

УО на ОПИК кани Патентно ведомство на РБ да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-1.004

24-04-2017
П О К А Н А за предоставяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент, съгласно чл. 25, ал 1, т.2 от ЗУСЕСИФ

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“

20-04-2017
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и инова

Управляващият орган на ОПИК уведомява бенефициентите, че с Държавен вестник, брой 27/31.03.2017 г., е обнародвано Постановление № 57 от 28 март 2017 г.

20-04-2017
ПМС № 57 от 28 март 2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

18-04-2017
През месец април 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Управляващият орган на ОПИК публикува сключен административен договор със „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк".

12-04-2017
През месец април 2017 г. беше сключен административен договор BG16RFOP002-1.003-0001-С01 на стойност 12 317 649.61 лв. чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от София Тех Парк АД.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на допълнително сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК

12-04-2017
През месец април 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002.

Уведомление до кандидатите, предложени за финансиране по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

10-04-2017
Във връзка с проведената оценка по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и одобрение на оценителния доклад от Ръководителя на УО, уведомяваме кандидатите, които са одобрени за финансиране.

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия ”

10-04-2017
Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”.

Управляващият орган на ОПИК публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

10-04-2017
Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК.

Обучения за кандидати по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК

06-04-2017
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения на 20 и 21 април 2017 г. в град София.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на допълнително сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК

03-04-2017
През месец март 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управлен