Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани новини

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

25-07-2018
Списъкът се публикува на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г.

Анализи на често срещаните нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки

18-07-2018
УО на ОПИК 2014-2020 г. публикува линк на който може да намерите анализи на често срещаните нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки- http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/25

В периода 04.07.2018 г. - 05.07.2018 г. УО на ОПИК 2014 – 2020 проведе обучение на Местните инициативни групи във връзка с подпомагане на процеса по успешното изпълнение на мерките в стратегиите за местно развитие с финансиране по програмата.

06-07-2018
В рамките на обучението бяха връчени официално и първите 4 договора, подписани в резултат на успешно проведени процедури за подбор на проекти с финансиране по ОПИК 2014-2020

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

06-07-2018
На 6 юли 2018 г., в гр. София, се проведе информационен ден по процедурата за „Насърчаване на предприемачеството“.

Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. - 29.06.2018

02-07-2018
Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. - 29.06.2018

Министърът на икономиката откри информационни дни за представяне на процедура "Насърчаване на предприемачеството" в градовете Ямбол и Стара Загора

02-07-2018
Днес министърът на икономиката Емил Караниколов, откри информационните дни за представяне на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК 2014-2020 в градовете Ямбол и Стара Загора.