Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Ръководство за изпълнение на ДБФП по ОПИК 2014-2020

Със Заповед РД-16-775/01.06.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена във връзка с необходимост от тълкуване на изискванията на чл. 50, ал. 4 от „Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ и на чл. 2, ал. 7 от „Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ по отношение на сключването на договори за наем.

Конкретните промените се изразяват в следното:

  1. В Глава II „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“, към т. 4.1 „Документи, прилагани към междинен/финален отчет, потвърждаващи изпълнението на дейностите по проекта“, в Таблица 1 се добавя нов ред „Наем на помещения“ със съответни уточняващи текстове към него;
  2. В Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, в т. 3 „Осъществяване на контрол от страна на УО на провежданите от бенефициентите процедури за избор на изпълнител“ се добавя нова подточка 3.3.3. „Необходими документи за извършване на последващ контрол на сключен договор за наем на недвижим имот“.

 

Актуализирано Ръководство/01.06.2017

Приложения глава 2

Приложения глава 3


Актуализирана Инструкция за бенефициентите по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ“ 2014-2020 ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН 2020)" .

 

Инструкция, Версия 4/19.05.2017


Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализирано Ръководство

Приложения глава 2

Приложения глава 3

Декларация ИСУН 2020


Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)

Инструкция за отчитането на ДБФП в ИСУН 2020, версия 3

Инструкция за отчитането на ДБФП в ИСУН 2020, версия 2

Инструкция за отчитането на ДБФП в ИСУН 2020


Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Приложения глава 2

Приложения глава 3

Със Заповед № РД-16-1020/17.10.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена в резултат на промени в нормативната уредба, включително влизането в сила на Постановление № 189/28.07.2016 г. на Министерски съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.), както и във връзка с писмо изх. № 94-М-62/10.03.2016 г. на Главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и ръководител на ОПИК.

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Приложения глава 2

Приложения глава 3

Със Заповед № РД-16-682/21.07.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена в резултат на промени в нормативната уредба, включително влизането в сила на Постановление № 160/01.07.2016 г. на Министерски съвет за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ. бр. 52 от 08 Юли 2016 г.).

ВАЖНО! Следва да се има изрично предвид, че по отношение на всички процедури за определяне на изпълнители, които вече са обявени и се провеждат в съответствие с реда и условията на Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г., се прилагат изискванията на Ръководство за изпълнение на договори, одобрено със Заповед № РД-16-411/19.05.2015 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПИК (актуализирано със Заповед № РД-16-28/15.01.2016 г. и изменено със заповеди № № РД-16-200/10.03.2016 г. и РД-16-408/05.05.2016 г.).

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Приложения глава 2

Приложения глава 3


Със Заповед № РД-16-408/05.05.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е изменено приложение 3.7 Декларация по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ към глава III „Процедури за определяне на изпълнител“ от Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. 

- Изменено Приложение 3.7 - Декларация по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ


Със Заповед № РД-16-200/10.03.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 са изменени част от приложенията към глава III „Процедури за определяне на изпълнител“ от Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, както следва:

-  Приложение 3.2 Публична покана

-  Приложение 3.4 Оферта

-  Приложение 3.6 Примерна методика за оценка

-  Приложение 3.7 Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ

-  Приложение 3.11 Решение за прекратяване


Със Заповед № РД-16-28/15.01.2016 г. на Министъра на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
 
Актуализацията е извършена в резултат на настъпила промяна в нормативната уредба, а именно влизане в сила на ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г.).
 
Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
 
Приложения Глава 2

Приложения Глава 3


Със Заповед № РД-16-411/19.05.2015 г. на Министъра на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е одобрено Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.