Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“

Удължаване на срока за обществено обсъждане на документацията по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“

Във връзка с обявената на 25.08.2016 г. за обществено обсъждане документация по процедура за подбор на BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 удължава срока за даване на предложения и коментари  до 17:30 ч. на 10.09.2016 г.

Предложенията и коментарите по публикуваните документи могат да се изпращат на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg .


Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Програмата.

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  20 000 000 евро (39 116 600 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на клъстера-кандидат е както следва:

  • Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лева
  • Развиващи се клъстери: 1 500 000 лева
  • Развити клъстери: 2 000 000 лева

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“  се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 01.09.2016 (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.