Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сключени договори

В изпълнение на разпоредбите на чл. 34 от ПМС №107/10.05.2014 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т.1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“.

 

Сключени договори по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

 

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - 153 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 117 092 642,55 лева / 59 868 517,48 евро.

 

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ - 83 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 30 861 587,78 лева/ 15 779 279,27 евро.

 

BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк” – 1 брой договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 12 317 649.61 лева / 6 297 914.24 евро.

 

BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“ - 1 брой договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 8 797 339,19 лева / 4 498 008,11 евро.

 

Сключени договори по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ – 741 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 399 175 709,92лева / 204 095 299,65 евро.

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ - 241 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 58 613 460,97 лева / 29 968 586,72 евро.

BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ - 3 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 779 000,00 лева / 4 999 923,31 евро.

BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ – 1 брой договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1 999 953,82 лева / 1 022 560,15 евро.

BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ - 1 брой договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 5 866 563, 00 лева / 2 999 526.03 евро.

 

BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ – 2 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 779 150,00 лева / 5 000 000 евро.

BG16RFOP002-2.008 Предоставяне на институционална подкрепа на ИА "Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството – 1 брой договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 3 791 765,70 лева / 1 938 699,02 евро.