Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сключени договори

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.038 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" и BG16RFOP002- 1.015 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

 

През месец октомври 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 

 • 1 (един) административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение по първи краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.038 „МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 53 370 лв.;
 • 1 (един) административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение по първи краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002- 1.015 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 349 123.02 лв.;

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т. 1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“.


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.031 МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ"Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", BG16RFOP002-2.030 МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП" и BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

През месец септември 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • 1 (един) административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал едно проектно предложение за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.031 МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ"Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 117 950,65 лв.;
 • 1 (един) административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектнo предложениe по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ", BG16RFOP002-2.030 МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП", с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на  261 000.00 лв.;
 • 1 (един) административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектнo предложениe по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 140 000.00 лв.

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т. 1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“.


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-1.009 - „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, първи краен срок; BG16RFOP002-1.006 - "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията", втори краен срок;BG16RFOP002-2.035

МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП, първи краен срок и BG16RFOP002-2.039 "Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството", първи краен срок по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР):

 

През месец август 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • 2 (два) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.009 - „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, първи краен срок по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 344 721,70 лв.;
 • 1 (един) административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.006 - "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията", втори краен срок по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 97 000, 00  лв.;
 • 2 (два) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.035 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП, първи краен срок  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 592 280.32 лв.
 • 2 (два) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.039 "Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството", първи краен срок, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 466 738.23 лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т. 1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“.


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.033 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград",  BG16RFOP002-2.030 МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП“, BG16RFOP002-2.032 МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, BG16RFOP002-2.013 „МИГ - Община Марица М08 Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“, BG16RFOP002-2.031 "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

 

През месец юни 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • 4 (четири) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.033 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград"“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 1 191 677,0 9лв.;
 • 1 (един) административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектнo предложениe по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.030 „МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 320 392.80 лв.;
 • 1 (един) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подал проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.032 МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 271 800.00 лв.
 • 2 (два) административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подали проектни предложениа по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.013 „МИГ - Община Марица М08 Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 262 797.36 лв.;
 • 1 (един) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.031 "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на  292 768.20 лв.

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т. 1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“.

 


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.023 „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

През месец май 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • 2 (два) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.023 „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 484 479,68 лв.

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т. 1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“.

 


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури BG16RFOP002-2.021 „МИГ Девня - Аксаково - Капацитет за растеж на МСП“ и BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

 

През месец март 2019 г. бяха сключени 2 (два) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва:

 • 1 (един) административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектнo предложениe по първи краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.021 „МИГ Девня - Аксаково - Капацитет за растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 246 060 лв.
 • 1 (един) административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектнo предложениe по първи краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 92 889 лв.

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т. 1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“.


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП“, BG16RFOP002-2.019 „МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП“, BG16RFOP002-2.023 „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

 

През месец април 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • 1 (един) договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектнo предложениe по втори краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 547 440 лв.;
 • 1 (един) административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектнo предложениe по втори краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.019 „МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 341 064 лв.;
 • 5 (пет) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.023 „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 1 605 464, 87 лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т. 1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“.


В изпълнение на разпоредбите на чл. 34 от ПМС №107/10.05.2014 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т.1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“.

 

Сключени договори по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

 

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - 153 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 117 092 642,55 лева / 59 868 517,48 евро.

 

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ - 83 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 30 861 587,78 лева/ 15 779 279,27 евро.

 

BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк” – 1 брой договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 12 317 649.61 лева / 6 297 914.24 евро.

 

BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“ - 1 брой договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 8 797 339,19 лева / 4 498 008,11 евро.

 

Сключени договори по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ – 741 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 399 175 709,92лева / 204 095 299,65 евро.

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ - 241 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 58 613 460,97 лева / 29 968 586,72 евро.

BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ - 3 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 779 000,00 лева / 4 999 923,31 евро.

BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ – 1 брой договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1 999 953,82 лева / 1 022 560,15 евро.

BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ - 1 брой договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 5 866 563, 00 лева / 2 999 526.03 евро.

 

BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ – 2 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 779 150,00 лева / 5 000 000 евро.

BG16RFOP002-2.008 Предоставяне на институционална подкрепа на ИА "Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството – 1 брой договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 3 791 765,70 лева / 1 938 699,02 евро.