Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

Въпроси и отговори по процедурата от № 1 до № 2

Въпроси и отговори по процедурата от № 3 до № 7

Въпроси и отговори по процедурата от № 8 до № 11