Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Процедури в процес на обществено обсъждане

 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

„Разработване на продуктови и производствени иновации“

BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“