Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Главна дирекция

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Контакти:

Смилена Костова - И.Д. Главен директор и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК

02 8075 300

s.kostova@mi.government.bg

--------------------------------------------------------------

Илияна Илиева - Заместник главен директор

02 8075 367

i.ilieva@mi.government.bg

--------------------------------------------------------------

Отдел „Програмиране и договаряне“

Началник на отдел - Мустафа Чаушов

02 9 329 221

m.chaushov@mi.government.bg

--------------------------------------------------------------

Отдел „Подбор на проекти и Техническа помощ“

--------------------------------------------------------------

Сектор „Подбор на проекти“

И.д. Началник на сектор - Мария Младенова

02 8075 366

m.mladenova@mi.government.bg

--------------------------------------------------------------

Сектор „Техническа помощ“

И.д. Началник на сектор - Людмила Сугарева

02 8075 397

l.sugareva@mi.government.bg

--------------------------------------------------------------

Отдел „Управление на риска, контрол и сигурност“

И.д. Началник на отдел - Людмил Богданов

02 8075 387

l.bogdanov@mi.government.bg

--------------------------------------------------------------

Отдел „Изпълнение на проекти“

Началник на отдел - Десислава Господинова-Христова

02 8075 365

d.gospodinova@mi.government.bg

--------------------------------------------------------------

Сектор „Техническо изпълнение“

И.д. Началник на сектор - Александър Бойков

02 9329 247

a.boykov@mi.government.bg

--------------------------------------------------------------

Сектор „Процесуално представителство“

Началник на сектор - Розалия Иванова

02 8075 360

r.ivanova@mi.government.bg

--------------------------------------------------------------

Отдел „Финансово управление“

И.д. Началник на отдел - Елеонора Николова

02 9329 246

e.nikolova@mi.government.bg

--------------------------------------------------------------

Сектор „Финансово управление и верификация на разходи“

Началник на сектор - Елеонора Николова

02 9329 246

e.nikolova@mi.government.bg

--------------------------------------------------------------

Сектор „Финансово планиране и счетоводна отчетност“

Началник на сектор - Илона Димитрова

02 9329 269

i.dimitrova@mi.government.bg

 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ е създадена на 1 май 2012 г. в изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 80 от 23 април 2012 г., за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката. Главната дирекция е Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) за програмния период 2014 – 2020, и е в състава на специализираната администрация на министерството.

Основна цел:  

1. организира и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на министерството, предвидени в европейското и националното законодателство за изпълнение на кохезионната политика на Общността;

2. изпълнява функциите на Управляващ орган (УО) на ОПИК и ОПИМСП, спазвайки принципа на разделяне на отговорностите;

3. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Структура на главната дирекция

Общата численост на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", утвърдена с нормативен акт е 222 щатни бройки и се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от двама заместник-главни директори.

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" е структурирана в пет отдела, към единия от които има обособени регионални звена/сектори в областни градове на страната.