Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Главна дирекция

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Контакти:

Християн Султанов- Главен директор

тел: 02/ 93 29 275

e-mail: h.sultanov@mi.government.bg

-----------------------------------------------------------

Калин Маринов - Заместник главен директор

тел: 02/80 75 300

e-mail: kalin.marinov@mi.government.bg

--------------------------------------------------------------

Илияна Илиева -- Заместник главен директор

тел: 02/8075367

e-mail: i.ilieva@mi.government.bg

--------------------------------------------------------------

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ е създадена на 1 май 2012 г. в изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 80 от 23 април 2012 г., за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката. Главната дирекция е Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) за програмния период 2014 – 2020, и е в състава на специализираната администрация на министерството.

Основна цел:  

1. организира и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на министерството, предвидени в европейското и националното законодателство за изпълнение на кохезионната политика на Общността;

2. изпълнява функциите на Управляващ орган (УО) на ОПИК и ОПИМСП, спазвайки принципа на разделяне на отговорностите;

3. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Структура на главната дирекция

Общата численост на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", утвърдена с нормативен акт е 214 щатни бройки и се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от двама заместник-главни директори.

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" е структурирана в шест отдела, към единия от които има обособени регионални звена/сектори в областни градове на страната.

Отдел „Законодателство, вътрешен контрол и нередности“

Отдел „Координация, публичност и Техническа помощ”

Отдел „Програмиране, оценка и договаряне на безвъзмездна финансова помощ“

Отдел „Мониторинг и финансово управление”

Отдел „Законосъобразност на процедури и процесуално представителство”