Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и договаряне“

Контакти:

Християн Султанов - Началник отдел

Тел.: 02 9329 296

E-mail: h.sultanov@mi.government.bg

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на Отдел „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и договаряне“

  • Участва в кампании за разясняване и популяризиране на възможностите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ОПРКБИ и ОПИК;

  • Съвместно с регионалните сектори на отдел „Мониторинг и финансово управление“, осъществява функциите по приемане и регистриране на проектни предложения по процедурите за подбор на проекти по ОПРКБИ и ОПИК;

  • Организира и координира изпълнението на всички дейности, свързани със сформирането на комисии за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения, постъпили по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

  • Организира и координира изпълнението на всички дейности, свързани със сформирането на екипи по договаряне за извършване на документална проверка на одобрените за финансиране кандидати, изготвяне на проектите на индивидуални договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, организиране на процеса по сключването им, както и изготвяне на проекти на решения за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.