Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Програмиране, оценка и договаряне на безвъзмездна финансова помощ“

Контакти:

Мария Младенова - и. д. Началник отдел

Тел.: 02 8075 366

E-mail: m.mladenova@mi.government.bg 

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на сектор „Програмиране и наблюдение на оперативни програми“

 • Организира и координира процеса по разработването на оперативната/те програма/и и съпътстващите ги документи;
 • Изпълнява функциите на Секретариат на Комитетите за наблюдение (КН) на оперативната/те програма/и и координира дейностите по изготвяне на необходимите доклади и документи за заседанията на КН;
 • Координира дейности, свързани с провеждане на екологична, предварителна, текуща и последваща оценки на оперативната/те програма/и;
 •  Участва в преговори с ЕК по програмните документи на оперативната/те програма/и;
 • Отговаря за подготовката на необходимата документация във връзка с промени в оперативната/те програма/и и тяхното съгласуване с КН,  СКУСЕС и ЕК;
 • Отговаря за цялостния процес по подготовката и обявяването на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативната/те програма/и в съответствие с европейската и националната нормативна уредба.

Функции на сектор „Оценка на проекти и договаряне"

 • Участва в кампании за разясняване и популяризиране на възможностите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК);
 •  Организира и координира изпълнението на всички дейности, свързани със сформирането на комисии за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения, постъпили по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • Организира и координира изпълнението на всички дейности, свързани със сформирането на екипи по договаряне за извършване на документална проверка на одобрените за финансиране кандидати, изготвяне на проектите на индивидуални договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, организиране на процеса по сключването им, както и изготвяне на проекти на решения за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 •   Подпомага ръководителя на Управляващия орган на ОПИК при осъществяване на функциите му по управление, изпълнение и контрол на дейностите по прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ съобразно функционалната компетентност на сектора;
 • Извършва проверка дали постъпилите от страна на бенефициентите искания за изменения на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не нарушават конкурентните условия, съществуващи към момента на сключване на договора;
 •   Изготвя информация за предоставените държавни и минимални помощи при сключване на административни договори за безвъзмездна финансова помощ и я въвежда в съответни регистри;
 • Участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на сектора;
 • Участва в изготвянето на анализи, доклади, отчети, справки и др., свързани с дейността на главната дирекция;
 • Съдейства на одитиращи и проверяващи органи.