Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Програмиране, наблюдение и оценка на Оперативната програма“

Контакти:

Людмила Тозева - Началник отдел

Тел.: 02 9329 232

E-mail: l.tozeva@mi.government.bg  

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на Отдел „Програмиране, наблюдение и оценка на Оперативната програма“

  • Организира и координира процеса по разработването на ОПИК и съпътстващите я документи; 

  • Изпълнява функциите на Секретариат на Комитетите за наблюдение (КН) на ОПРКБИ и ОПИК и координира дейностите по изготвяне на необходимите доклади и документи за заседанията на КН;

  • Координира дейности, свързани с провеждане на екологична, предварителна, текуща и последваща оценки на ОПРКБИ и ОПИК;

  • Участва в преговори с ЕК по програмните документи на ОПРКБИ и ОПИК;

  • Отговаря за подготовката на необходимата документация във връзка с промени в ОПРКБИ и ОПИК и тяхното съгласуване с КН и ЕК;

  • Отговаря за цялостния процес по подготовката и обявяването на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и ОПИК в съответствие с европейската и националната нормативна уредба и съгласуването им с другите отдели на УО.