Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Законодателство, вътрешен контрол и нередности“

Контакти:

Гинка Тодорова - Началник отдел

Тел.: 02 9329 203

E-mail: g.todorova@mi.government.bg  

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на Отдел „Законодателство, вътрешен контрол и нередности“

  • Осъществява правна помощ и дава правни съвети на Ръководителя на Управляващия орган;

  • Осъществява контрол за законосъобразност на официалните документи, издадени от Управляващия орган по изпълнението на ОПРКБИ и ОПИК;

  • Участва в процеса на проверка за спазването на вътрешните процедури и правила на главна дирекция “ЕФК” в качеството й на УО;

  • Осигурява и поддържа системи и процедури за превенция, регистриране и докладване на сигнали за нередности/нередности и опити за измами при управлението и изпълнението на ОПРКБИ и ОПИК.

  • Въвежда и актуализира информация за всички постъпили сигнали за нередности и установени такива в ИСУН и ИСУН 2020 и отговаря за тяхното докладване пред АФКОС-МВР и чрез Irregularity Management System (IMS), предоставена от Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

  • Участва в предприемането на действия за връщане на неправилно изплатени суми във връзка с нередности, по ОПРКБИ, ОПИК ;

  • Оказва правна помощ на ръководителя на Управляващия орган и ръководителите на сектори и отдели при контрола и наблюдението на случаите на корупция и измами;

  • Извършва необходимите проверки за липса, респ. наличие на двойно финансиране при съмнение за наличие на двойно финансиране на проект или дейности от него, възникнало след сключване на договор/издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми.

  • Отговоря на жалби и възражения, подадени от кандидати  за предоставяне на БФП, като извършва документална проверка, а при необходимост и проверка на място, и поддържа регистър на подадените жалби и възражения.