Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сектор "Финансово управление и верификация на разходи"

Контакти:

Елеонора Николова - Началник сектор

Тел.: 02/ 9329 246

E-mail: e.nikolova@mi.government.bg

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на Сектор "Финансово управление и верификация на разходи"

  • Контролира и координира осъществяването на финансова верификация на бенефициентите по ОПРКБИ и ОПИК;
  • Осъществява контрол и извършва първа и втора проверка на съответствието между планирани и реално извършени разходи, свързани с изпълнението на сключените договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти по ОПРКБИ и ОПИК;
  • Осъществява дейности, свързани със събиране, обработване, проверка и актуализация на финансови данни;
  • Прави текущи проверки и проверки на място при необходимост за финансовото изпълнение на договорите по ОПРКБИ и ОПИК;
  • Контролира, проверява и потвърждава разходи за авансови, междинни и окончателни плащания на бенефициенти по ОПРКБИ и ОПИК;
  • Разглежда и се произнася по постъпили от страна на бенефициентите искания за изменения на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които включват изменения на финансовите параметри на договора.