Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Графични изисквания

Тук можете да намерите графичните стандарти за лого на Европейския съюз и на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 съгласно изискванията на Регламент 1303/2013, Регламент 821/2014 както и изискванията относно мерките за информация и публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.