Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Абати" АД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: "Разработка, доставка и инсталиране на хелп-деск система".

"Абати" АД, ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1238-C01,  документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: "Разработка, доставка и инсталиране на хелп-деск система". 

Срок подаване на оферти, до 17.00 часа на 24.06.2016 г.