Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"АМЕТ“ ООД, Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана, с предмет:Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:Автомат за насищане на печатни платки, Конвекционна пещ, Инспекционен стерео микроскоп, Машина за миене на платки-об.п. 1

"АМЕТ“ ООД по ДБФП №  BG16RFOP002-2.001-1037-С01, Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана, с предмет:Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:Автомат за насищане на печатни платки, Конвекционна пещ, Инспекционен стерео микроскоп, Машина за миене на платки-об.п. 1 и Електрическа шприц машин с два шнека 180 т.-об.п. 2.

Срокът за подаване на оферти е до 16:30 часа на 15.06.2016 г.