Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"АЙ ТИ ДИ Системс" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана", с предмет: „Закупуване на 1 бр. Лентоотрезна машина, 1 бр. Машина за плазмено рязане с ЦПУ и 1 бр. Електрохидравличен абкант“

"АЙ ТИ ДИ Системс" ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0202-C01, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана", с предмет: „Закупуване на 1 бр. Лентоотрезна машина, 1 бр. Машина за плазмено рязане с ЦПУ и 1 бр. Електрохидравличен абкант“

 

Срок за подаване на оферти /седемдневен/: до 28.06.2016 г.