Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"БУЛМАГ" АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвжедане в експлоатация на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по 2 обособени позиции"

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, на бенефициент по ДБФП № BG16RFO002-2.001-1148-C01, "БУЛМАГ" АД с предмет: "Доставка и въвжедане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на уеб базирана софтуерна платформа за автоматизирано съхраняване на потребителска информация на отдалечен сървър;

Обособена позиция 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърна конфигурация - 3 бр., Суич (комутатор) и комуникационен шкаф - 1 бр."

 

Срок за подаване на оферти - 22.06.2016 г., 17:00  часа.