Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Дезинтегратор"АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с четири обособени позиции“

"Дезинтегратор"АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0876-C01, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Роботизирана система за заваряване - 1бр.;

Обособена позиция 2: Хидравлична гилотина със CNC управление- 1 бр.;

Обособена позиция 3: Машина за плазмен разкрой на листов материал със CNC управление - 1 бр.;

Обособена позиция 4: Мостов кран - 1 бр.“
 

Срок за подаване на оферти - 11.07.2016г. 16:30 ч.