Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ДИА СОЛЮШЪНС“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по две обособени позиции

„ДИА СОЛЮШЪНС“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по две обособени позиции:

Обособена позиция 1:

- Сървър - 1 бр.

- Непрекъсваемо токозахранване - 1 бр.;

Обособена позиция 2:

- Софтуер за разработка и управление на уеб приложения, сайтове и системи   - 1 бр.” 

по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1221-C01

 

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17.00 ч. на 30.06.2016 г.