Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС“ ООД, документация за процедура „Избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 5 бр. "Транскодер на телевизионни канали"

Тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент „ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС“ ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1121-C01, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 5 бр. "Транскодер на телевизионни канали"

 

Определен е 7 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 17.30 ч. на 04.07.2016 г.