Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Екстенза Уеб Дивелпмънт" ООД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи“

"Екстенза Уеб Дивелпмънт" ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1186-C01, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет:  "Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи:

-      Сървър - 1бр.,

-       Непрекъсваемо токозахранване (UPS)-1бр. и

-      дълготрайни нематериални активи: софтуер за съхранение, трансфер и споделяне на информация в криптиран вид и високо ниво на сигурност и защита - 1бр.".

 

Срок за подаване на оферти: 17.00 часа на 30.06.2016 г.