Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Евролан“ ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на машини и оборудване по 5 обособени позиции“

„Евролан“ ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на машини и оборудване по 5 обособени позиции“, по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1001-С01: 

Обособена позиция 1 - Автоматичен принтер за спояваща платка;

Обособена позиция 2 - Монтажен автомат за печатни платки;

Обособена позиция 3 - Пещ за спояване на печатни платки;

Обособена позиция 4 - Уред за инспекция на спойки;

Обособена позиция 5 - Станция за ремонт на BGA чипове.“

 

Определен е 13 дневен срок за събиране на оферти, а именно до  17:00 ч. на 23.06.2016 г.