Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Евролан“ ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет:„Доставка на машини и оборудване по обособени позиции“

"Евролан“ ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1001-С01, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет:„Доставка на машини и оборудване по следните обособени позиции:

 

1. Автоматичен принтер за спояваща платка;

2. Монтажен автомат за печатни платки;

3. Пещ за спояване на печатни платки;

4. Уред за инспекция на спойки;

5. Станция за ремонт на BGA чипове.“

 

Определен е 10 дневен срок за събиране на оферти, а именно до  17:00 ч. на 07.07.2016 г.