Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ФАТУМ" ООД, документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монаж и въвеждане в експлоатация на петцветна листова офсетова печатна машина - 1 брой."

ФАТУМ" ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0448-C01, документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монаж и въвеждане в експлоатация на петцветна листова офсетова печатна машина - 1 брой."

 

Краен срок за събиране на оферти - 18,00 часа на 04.07.2016 г.