Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"ГИП" ЕООД, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА "ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА", С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА,ИЗГРАЖДАНЕ,МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ И ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И СОФТУЕР

"ГИП" ЕООД,тръжна документация  за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет "Доставка, изграждане, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична инсталация за съхранение на суровини и готова продукция - 1 брой и разработване и инсталиране на софтуер за управление на производствени процеси - 1 брой", по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0943, в две обособени позиции:

 

Обособена позиция 1 - "Доставка, изграждане, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична инсталация за съхранение на суровини и готова продукция - 1 брой;

 

Обособена позиция 2 - Разработване и инсталиране на софтуер за управление на производствени процеси - 1 брой.

 

Определен е 8 дневен срок за събиране на оферти, до 16:00 ч. на 30.06.2016 г.