Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Интернет корпорейтед нетуъркс" ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по 2 обособени позиции"

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Дисков масив за управление - 1 бр.; Дисков масив за съхранение - 2 бр; Балансиращ сървър - 2 бр.; Продуктов сървър - 2 бр.; Мрежов комутатор - 2 бр.; Непрекъсваемо токозахранване - 1 бр.; 19 ` Стоящ комуникационен шкаф - 1 бр.;

Обособена позиция 2: Софтуер за динамична клъстерна система - 1 бр.".

Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG16RFO002-2.001-1137-C01 с бенефициент "Интернет корпорейтед нетуъркс" ЕООД.

 

Срок за подаване на оферти - до 13.06.2016 г., 17:00  часа.