Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Иво Петров-Архитекти“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет “Доставка и инсталиране на софтуер за енергоефективно моделиране – 25 бр”

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ, на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-11247-C01, „Иво Петров-Архитекти“ ООД с предмет “Доставка и инсталиране на софтуер за енергоефективно моделиране – 25 бр”.

 

Определен е 7 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 18.30 ч. на 04.07.2016 г.