Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Хидросист ЕООД, документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет: "Доставка на 6 бр. щанци"

ТД за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет: "Доставка на 6 бр. щанци", по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1009, с бенефициент "Хидросист" ЕООД.


Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, до 17:30 ч. на 13.06.2016 г