Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Колев и Колев" ООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и инсталация на Система за производство на ортопедични стелки и Система за производство на ортопедични табани"

Документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и инсталация на Система за производство на ортопедични стелки и Система за производство на ортопедични табани за фирма Колев и Колев ООД по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0622-C01”, с две обособени позиции:

Обособена позиция 1:

1. Работни станции за измерване на крака и събиране на информация - 12 бр.; 

2. Център за съхранение на набраната и обработена информация - 1 бр.

Обособена позиция 2:

Система за производство на ортопедични стелки

1. Специализиран 3D скенер за сканиране на крак - 11 бр.; 

2. Специализиран 3D скенер за сканиране на отпечатък на крак, калъп - 1 бр.; 

3. Пътека за динамично изследване на човешки крак - 1 бр.; 

4. Софтуер за създаване на 3Д модел на ортопедична стелка - 1 бр.; 

5. Машина за изработка на ортопедични стелки на принципа на фрезоването - 1 бр. 

Система за производство на ортопедични табани

1. Мостов щанец - 1 бр.; 

2. Автоматична машина за трашене на табани - 1 бр.; 

3. Машина за мазане с лепило - 1 бр.; 

4. Капсол машина - 1 бр.; 

5. Машина за формоване на табани - 1 бр.; 

6. Автоматична машина за скосяване - 1 бр.

 

Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0622-C01, с бенефициент КОЛЕВ И КОЛЕВ“ ООД.

 

Определен е 14-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:00 ч. на 08.07.2016 г.