Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ЛАНД-МЕТАЛ“ ЕООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: “Доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) - машини и оборудване“ –в 2 обособени позиции

ЛАНД-МЕТАЛ“ ЕООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: Доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) - машини и оборудване–в 2 обособени позиции, съгласно Техническата спецификация, както следва:

Обособена позиция 1 - Анализатор на химическия състав на металите - 1 бр.;

Обособена позиция 2 - Лентова отрезна машина - 1 бр.,

по  ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0746-C01 

 

Определен е 10-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 10:00 ч. на 04.07.2016 г.