Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

”Лемна Екоинвест-България" АД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на, с предмет: „Доставка на газов хроматограф с тройно квадруполен масспектрометър, с апаратура и техника за екстракция и пробоподготовка“

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на ”Лемна Екоинвест-България" АД , с ДБФП BG16RFOP002-2.001-1050-C01, с предмет:  „Доставка на газов хроматограф с тройно квадруполен масспектрометър, с апаратура и техника за екстракция и пробоподготовка

 

Срок за подаване на оферти до:  13.07.2016 г., 17.00 ч.