Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Марисан и Колев АД, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции“

Марисан и Колев АД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1061, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции, както следва:

ОП 1. Инсталация за сушене на пясък

ОП 2. Дозираща машина

ОП 3. Фолираща машина

ОП 4. Миксер

ОП 5. Газокар?,

 

Определен е 14 дневен срок за събиране на оферти, до 16:00 ч. на 24.06.2016 г.