Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„МЕГАЛУКС“ ООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване за „МЕГАЛУКС“ ООД по две обособени позиции"

Тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1079-C01, „МЕГАЛУКС“ ООД с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване за „МЕГАЛУКС“ ООД по две обособени позиции:
Обособена позиция 1 - CNC лазерна машина – 1 брой;
Обособена позиция 2 - CNC щанц машина – 1 брой“

 

Определен е 7-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 16.06.2016 г.