Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Милкотестер" ООД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини“ по три обособени позиции

Документация за провеждане на процедура избор с публична покана на бенефициент "Милкотестер" ООД, ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0989-C01, с предмет:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини

 Обособена позиция 1: Струг – 1 брой;

Обособена позиция 2: Режещ лазер – 1 брой;

Обособена позиция 3: Машина за насищане на платки – 1 брой"

 

Краен срок за събиране на оферти до 17.15 часа на 08.06.2016 г.