Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Мони 83" ООД ,тръжна документация за провеждане на процедура чрез "избор с публична покана" с предмет:"Доставка на електро-хидравличен абкант."

"Мони 83" ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0231-C01,тръжна документация за провеждане на процедура чрез "избор с публична покана" с предмет:"Доставка на електро-хидравличен абкант."

 

Определен е 10 - дневен срок за събиране на оферти, а именно 20.06.2016 г., 16:00 часа