Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис" ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет „Доставка на оборудване за нуждите на НИТЦЗ Плантис ЕООД, с пет обособени позиции"

Тръжна документация на бенефициент "Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис" ЕООД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1049-C01 за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на НИТЦЗ Плантис ЕООД, с пет обособени позиции:
 

1.Обособена позиция 1: Лабораторен pH метър–1бр.

2.Обособена позиция 2: Емисионен фотометър–1бр.

3.Обособена позиция 3: Система за микровълново разлагане на проби–1бр.

4.Обособена позиция 4: Почвоанализатор–1бр.

5.Обособена позиция 5: Експресен анализатор за зърнени и маслодайни култури–1бр.”

 

Краен срок за събиране на оферти 15.06.2016 г.