Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

НЕДИ СТИЛ” ЕООД, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 3 Д ПРИНТЕР, ЛАЗЕР МАШИНА ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ, ЩПИЦ МАШИНА, ОПЪВАЛКА, ЦЕПАЧНА МАШИНА, ТУНЕЛНА”

„Неди стил” ЕООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 д принтер, лазер машина за лазерно рязане, щпиц машина, опъвалка, цепачна машина, тунелна”, по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0161-С01.

Срок за събиране на оферти - 30.06.2016 г., 17.00 ч.