Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Нетроникс" ЕООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по обособени позиции

"Нетроникс" ЕООД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1152-C01, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1:

- Сървърна конфигурация за провизиониране на абонати за достъп до интернет,

хостинг, облачни и други услуги базирани на интернет протокол (IP) - 1 брой;

- Сървърна конфигурация за архивиране на запис на трафични данни от абонати

за достъп до интернет и други услуги базирани на интернет протокол (IP) - 1 брой;

- Пасивна оптична гигабитова инфраструктура - 1 брой;

- Сървърна конфигурация за облачна инфраструктура - 3 броя;

- Непрекъсваемо токово устройство - UPS - 1 брой;

- Опорен граничен комутатор за достъп - 2 броя;

Обособена позиция 2:

- Софтуер за провизиониране на абонати за достъп до интернет, хостинг, облачни и други услуги базирани на интернет протокол (IP) - 1 брой;

- Софтуер за управление на облачна инфраструктура - 1 брой.

 

Срок за подаване на оферти 23.06.2016г. 17:00 ч.