Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с две обособени позиции"

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с две обособени позиции:  

Обособена позиция 1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на високотехнологична вакуумна инсталация за изработка на прецизни многослойни оптични покрития“

Обособена позиция 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на двулъчев спектрометър за контрол на качеството на прецизни оптични покрития“.

Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1058-C01 с бенефициент „ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ“ ООД.

 

Определен е 11 дневен срок за събиране на оферти - до 08.07.2016 г., 17.00 часа.