Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ОПТЕКСИМ АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител , с предмет: „Доставка на комплексно оборудване за нанасяне на покритие на фотокатодния възел на електронна тръба с последващо затваряне и херметизация на същата в условията на ви

ОПТЕКСИМ АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1054-C01., с предмет: „Доставка на комплексно оборудване за нанасяне на покритие на фотокатодния възел на електронна тръба с последващо затваряне и херметизация на същата в условията на висок вакуум”.

Крайният срок за приемане на оферти е 17.00 ч. на 17.06.2016 г.