Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини за ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД” с четири обособени позиции“

ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД по Договор № BG16RFOP002-2.001-0941-C01/09.02.2016 г., документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини за ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД” с четири обособени позиции:

Обособена позиция №1: Автоматична линия за пълнене на различни видове опаковки за течни козметични продукти;

Обособена позиция №2: Полуавтоматична пълнеща моноблок-линия за почистващи препарати с неутрално pH;

Обособена позиция №3: Дигитална машина за печат на етикети;

Обособена позиция №4: Дигитална машина за печат на картон и хартия;

 

Определен е 13 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:00 ч. на 11.07.2016 г.