Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Персенк Инвест” ООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Закупуване на модулна трошачно-пресевна инсталация

„Персенк Инвест” ООД по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0097-С01, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Закупуване на модулна трошачно-пресевна инсталация".

 

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 23.06.2016 г.