Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Подем Габрово” ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прецизно производствено оборудване с ЦПУ за механична обработка за нуждите на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД”

„Подем Габрово” ЕООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1072-C01, документация за провеждане на процедура „избор с публична  покана”, с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прецизно производствено оборудване с ЦПУ за механична обработка за нуждите на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД” с две обособени позиции:

 

Обособена позиция №1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на струг с ЦПУ и с фрезови функции

Обособена позиция №2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на зъбофрезова машина с ЦПУ

 

Определен е 10 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:30 ч. на 07.07.2016г.