Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ПРОЛИФТ" ООД, тръжна документация за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет: "Закупуване на 3 дълготрайни материални активи, разделени в 2 обособени позиции“

„ПРОЛИФТ" ООД по договор BG16RFOP002-2.001-0890-С01, тръжна документация за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет: "Закупуване на 3 дълготрайни материални активи, разделени в 2 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: АБКАНТ ПРЕСА с CNC (ЦПУ) УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕДЕМ ОСИ  - Y1, Y2, X, R, Z1, Z2 + CNC бомбиране на долната маса и Хидравлична машина за рязане на ъгли;

Обособена позиция №2: Лентоотрезна машина“

 

Срок за подаване на оферти  - 28.06.2016 г. 17.00 ч.