Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сигнализация” ООД,документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Високотехнологична линия за производство на термопластична маркировка с интегрирана софтуерна система за управление на производствения процес – 1 бр"

„Сигнализация” ООД по ДБФП  BG16RFOP002-2.001-1100-C01,документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Високотехнологична линия за производство на термопластична маркировка с интегрирана софтуерна система за управление на производствения процес – 1 бр"

 

Определен е 7 (седем) дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17,00 ч. на 28.06.2016 г.