Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Симаро" ООД, документация за провеждане на процедура за избор с публична покана с предмет: „Доставка на Файбър лазер“

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор с публична покана  съгласно  ЗУСЕСИФ и ПМС №118/20.05.2013 г. на бенефициент "Симаро" ООД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0965-C01, с предмет: „Доставка на Файбър лазер“.

 

Определен е 14 (четиринадесет) дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17.30 ч. на 15.06.2016 г.