Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„СКЕЙЛ ФОКУС” АД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване и софтуер"

„СКЕЙЛ ФОКУС” АД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване и софтуер", по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-1180-С01.

 

Определен е 8 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 10:00 ч. на 01.07.2016 г.